Pravila i uslovi korišćenja | AgroKorpa
For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Pravila i uslovi korišćenja

Internet portal agrokorpa.rs vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala koji su podložni dole navedenim Pravilima i uslovima korišćenja.

Opšti uslovi

Pravila i uslovi korišćenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge agrokorpa.rs portala.

Korišćenjem bilo kog dela agrokorpa.rs portala smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima i svim rizicima koji nastaju iz korišćenja ove web stranice. Sve sadržaje agrokorpa.rs. portala korisnici koriste na vlastitu odgovornost i agrokorpa.rs ne može se smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem. Agrokorpa.rs ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na ovom portalu.

Korisnik agrokorpa.rs portala može biti fizičko ili pravno lice. Korisnik korišćenjem portala potvrđuje da ima potrebnu poslovnu sposobnost za takvo korišćenje i dužan je da obezbedi da korišćenje agrokorpa.rs portala bude u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Agrokorpa.rs zadržava pravo da privremeno ili trajno onemogući pristup portalu u slučaju da korisnik ne ispunjava navedene uslove.

Agrokorpa.rs zadržava pravo promene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kog sadržaja ili usluge na portalu bez prethodne najave.

Portalom se rukuje u Republici Srbiji. Korisnici koji odluče da pristupe internet stranici sa lokacija koje su izvan Republike Srbije, čine to na sopstvenu inicijativu i snose odgovornost za usklađenost sa relevantnim lokalnim zakonima.

Autorska prava

Agrokorpa.rs polaže autorska prava, a u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije, na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava ovog portala i podložno je tužbi.

Korisnik usluga zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i fotografijama svojih oglasa, kao i nad tekstom poruka koje razmenjuje sa drugim korisnicima ili sa portalom agrokorpa.rs.

Usluge

Agrokorpa.rs pruža usluge besplatnog objavljivanja oglasnih poruka u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije.

Ostale usluge promocije uređene su cenovnikom i drugim pravilima koje donosi agrokorpa.rs. Agrokorpa.rs zadržava pravo izmene cena usluga promocije u bilo kom trenutku. Plaćanje se vrši u dinarima, odnosno u dinarskoj protivvrednosti odgovarajuće valute po srednjem kursu NBS na dan dospelosti. Agrokorpa.rs zadržava pravo da uvede nove ili ukine postojeće metode plaćanja bez prethodnog obaveštavanja korisnika.

Registracija

Za korišćenje usluga sajta agrokorpa.rs neophodna je registracija korisnika usluga. Registracija nije potrebna za pregledanje sadržaja ili kupovinu oglašenih predmeta.

Fizičko ili pravno lice može imati i koristiti samo jedan registrovan nalog, čije je otvaranje besplatno. Nalog se kreira unosom imena, telefona, email adrese i lozinke, a zatim verifikuje putem linka u verifikacionom mejlu. Korisnik je u obavezi da unese tačne i potpune podatke koji su neophodni da bi se završio proces registracije naloga, kao i da ažurira podatke čim dođe do njihove promene. Svi podaci koji su dati portalu agrokorpa.rs podležu uslovima propisanim ovim dokumentom i Politici privatnosti.

Korisnik ne sme da koristi svoj nalog u bilo kakve nelegalne ili nedozvoljene svrhe, protivno važećim zakonima/propisima, uključujući propise o zaštiti intelektualne svojine, zaštiti ličnih podataka i zaštiti poslovne tajne. Korisnik ne sme da koristi nalog na način koji za posledicu ima ili može imati prekid, oštećenje ili umanjenje performansi agrokorpa.rs portala ili na štetu drugih korisnika ili trećih lica.

Registrovani korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona: u cilju realizacije prodaje ili kupovine iz oglasa, kao i kontakta u vezi sa pomoći ili bilo kojim promotivnim sadržajem od strane agrokorpa.rs.

Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegove komercijalne poruke-oglasa, odnosno predati tekst sa slikama i njegov kontakt telefon, biti objavljeni na internet stranicama agrokorpa.rs, po mogućstvu i na Facebook ili Instagram stranici Agrokorpa, te da će kao takav biti javno dostupan svima na internetu.

Korisnik ima pravo da obriše svoj nalog, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga.

Prikupljanje i obrada podataka

Agrokorpa.rs od svojih registrovanih korisnika usluga – oglašivača prikuplja lične podatke. Davanje ličnih podataka za identifikaciju je dobrovoljno. Korisnik koji ne želi da unese svoje podatke to i ne mora, ali u tom slučaju ne može postaviti oglas na agrokorpa.rs. Takav korisnik i dalje može koristiti ostale usluge agrokorpa.rs, kao što je pregled sadržaja i komunikacija sa oglašivačima.

Korisnik usluga koji je uneo svoje podatke prilikom postavljanja oglasa ima pravo da svoje podatke opozove. Takav korisnik više ne može koristiti usluge agrokorpa.rs. Prilikom promene podataka, korisnik usluga koji je uneo svoje podatke, ima obavezu da prilikom sledećeg postavljanja oglasa svoje podatke ažurira.

U slučaju nedozvoljene obrade korisnici usluga imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju. Agrokorpa.rs ne odgovara za tačnost podataka koje su na agrokorpa.rs unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.

Zaštita privatnosti

Agrokorpa.rs portal poštuje privatnost svojih korisnika i posetilaca portala. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, agrokorpa.rs neće davati na uvid trećoj strani. Izuzetak predstavlja zahtev istražnih organa Republike Srbije, u kom slučaju je agrokorpa.rs obavezna da raspoložive podatke o korisniku usluga dostavi istražnom organu (Tužilaštvo, MUP) na njegov pisani zahtev sa navedenim pravnim osnovom. Korišćenje agrokorpa.rs portala podrazumeva se da je korisnik pročitao, razumeo i složio se sa uslovima Politike privatnosti.

Oglasna deklaracija

Oglasna deklaracija predstavlja dokument sa podacima o proizvođaču oglasne poruke, kao i podacima o oglašivaču. Prema Zakonu o oglašavanju, proizvođač oglasne poruke je dužan da dostavi deklaraciju sa tačnim podacima emiteru oglasne poruke. Deklaracijom se garantuje tačnost unetih podataka i sadržina oglasne poruke. Uredno popunjena Deklaracija je obavezna za oglašavanje pravnih lica ili preduzetnika, kao i za fizička lica. Oglašivač je dužan da tačno popuni sve obavezne podatke vezane za deklaraciju. Ovi podaci neće biti javno dostupni i tretiramo ih kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Komercijalne poruke – oglasi moraju biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa sajta agrokorpa.rs.

Zabrana oglašavanja

Korisnici usluga agrokorpa.rs portala moraju poštovati sledeće zabrane:

– zabranjeno je oglašavati se suprotno odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije

– zabranjeno je oglašavati se neistinito i lažno, dovoditi nekog u zabludu i na način na koji se neko vređa, nekome nanosi šteta ili koristi nečija lakovernost

– zabranjeno je oglašavanje: piratskih kopija proizvoda, opojnih droga, oružja i municije (osim lovačkog i sportskog oružja i municije za ta oružja), duvana i duvanskih proizvoda, alkoholnih pića (osim piva i vina), lekova, lekovitih preparata i suplemenata, prostitucije i pornografskih sadržaja, igara na sreću, pirotehnike, preprodaje i otkupa ulaznica razne događaje, ličnih kontakata radi upoznavanja, posredovanja u upoznavanju ili prostitucije

– zabranjeno je postavljati oglase sa političkim sadržajem

Takođe zabranjeno je i:

– oglašavanje kojim se neistinito označava identitet oglašivača, njegova aktivnost i ponuda

– oglašavanje koje predstavlja podražavanje ili kopiju drugog lica, njegove aktivnosti i ponuda

– oglašavanje kojim se omalovažava, sumnjiči ili na drugi nedostojan način prikazuje identitet drugog lica, njegove aktivnosti i ponude

– poređenje oglašivača, njegove aktivnosti i ponuda sa drugim oglašivačem, njegovom aktivnošću i ponudama na štetu drugog, odnosno radi sticanja materijalne koristi

– oglašavanje kojim se aludirajući na drugoga, njegovo poslovno ime, naziv, zaštićeni žig, aktivnost i ponudu, iskorišćava ugled tog drugog lica na način kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke

– objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji je zaštićen autorskim pravom

– svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrži viruse ili slične kompjuterske datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme

– prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca portala i korisnika

– fizičkim licima da kroz lične oglase oglašavaju potpuno nove stvari, s obzirom na to da je za trgovinu potpuno novim stvarima neophodna registracija pravnog lica ili preduzetnika.

Brisanje ili zaustavljanje oglasa

Oglas može biti zaustavljen ili obrisan iz sledećih razloga:

– tekst oglasa nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju ili Pravilima i uslovima korišćenja

– usluge i ponudu posla možete oglasiti isključivo ako ste registrovani kao pravno lice/preduzetnik uz popunjenu deklaraciju

– nije dozvoljeno ponoviti više puta identičan oglas

– postavili ste oglas, a niste dostavili deklaraciju ili je deklaracija nepotpuna

– kada su slike u oglasu neispravne (lošeg kvaliteta, naknadno dodat logotip drugog sajta ili firme)

– oglasi ne smeju sadržati upućivanje (putem link-a ili na drugi način) na druge sajtove, oglasne portale, oglašivače i njihove internet stranice, elektronske prodavnice i sl., kao ni žigove, logtipove ili oznake tih lica, osim u slučaju kada oglašivač koristi usluge plaćene promocije

– oglasi se ne smeju postavljati u pogrešnim kategorijama/potkategorijama

– nije dozvoljeno unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa

– nije dozvoljeno u tekst oglasa unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja.

Trgovina između korisnika

Agrokorpa.rs ne posreduje u trgovini između korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između korisnika usluga agrokorpa.rs je na sopstveni rizik i agrokorpa.rs neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između korisnika usluga.

Odricanje od odgovornosti

Agrokorpa.rs ne odgovara za:

– tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija i sadržaja prikazanih na sajtu

– da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku

– brisanje, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja, za greške na stranicama ili za kontinuirano funkcionisanje sajta

– svi eventualni sporovi nastali iz odnosa oglašivača i kupca rešavaju se isključivo između oglašivača i kupca

– bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem sajta

– za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa

– za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za poruke agrokorpa.rs

– za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na agrokorpa.rs.

 

Agrokorpa.rs zadržava pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kom trenutku i neće biti odgovorna za moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Top